Wathoothorn

production process

STEP 1 เลือกสูตรที่ต้องการสร้างแบรนด์

พูดคุย เพื่อสอบถามถึงความต้องการของลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรก ว่าต้องการครีม หรือเครื่องสำอางที่ช่วยในเรื่องอะไร

STEP 2 Approve ใบเสนอราคา พร้อมชำระเงินมัดจำ

ฝ่ายขายทำการออกใบเสนอราคา เพื่อให้ลูกค้าชำระค่ามัดจำสินค้าก่อนเริ่มสั่งผลิต

STEP 3 ดำเนินการจดแจ้ง + ออกแบบแพคเกจจิ้ง+โลโก้

ดำเนินการจดแจ้งอย. และบริการเอกสารเพื่อการส่งออก ขอเอกสาร CFS / CPO ภายใต้ ชื่อแบรนด์ของลูกค้า ทั้งนี้งานออกแบบจะมีรูปแบบมาตรฐานของกล่องการสกรีนและสติกเกอร์ ให้เลือก (ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้)

STEP 4 ดำเนินการผลิต 30 วัน

ในกรณีสั่งผลิตสินค้าครั้งแรกกับบริษัทจะใช้ระยะเวลาประมาน 30 วัน และ ในกรณีที่ลูกค้า ต้องการสั่งรอบต่อไปจะใช้เวลาโดยประมาน 15 วัน

STEP 5 ชำระเงินมัดจำส่วนที่เหลือ

STEP 6 จัดส่งสินค้า

Wathoothorn

production process

STEP 1
เลือกสูตรที่ต้องการสร้างแบรนด์

พูดคุย เพื่อสอบถามถึงความต้องการของลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรก ว่าต้องการครีม หรือเครื่องสำอางที่ช่วยในเรื่องอะไร

STEP 2
Approve ใบเสนอราคา พร้อมชำระเงินมัดจำ

ฝ่ายขายทำการออกใบเสนอราคา เพื่อให้ลูกค้าชำระค่ามัดจำสินค้าก่อนเริ่มสั่งผลิต

STEP 3
ดำเนินการจดแจ้ง + ออกแบบแพคเกจจิ้ง+โลโก้

ดำเนินการจดแจ้งอย. และบริการเอกสารเพื่อการส่งออก ขอเอกสาร CFS / CPO ภายใต้ ชื่อแบรนด์ของลูกค้า ทั้งนี้งานออกแบบจะมีรูปแบบมาตรฐานของกล่องการสกรีนและสติกเกอร์ ให้เลือก (ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้)

STEP 4
ดำเนินการผลิต 30 วัน

ในกรณีสั่งผลิตสินค้าครั้งแรกกับบริษัทจะใช้ระยะเวลาประมาน 30 วัน และ ในกรณีที่ลูกค้า ต้องการสั่งรอบต่อไปจะใช้เวลาโดยประมาน 15 วัน

STEP 5
ชำระเงินมัดจำส่วนที่เหลือ

STEP 6
จัดส่งสินค้า

Wathoothorn